Jezero Most

Předmětem akce bylo zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro vybudování jezera Most. Povrchový lom Ležáky definitivně ukončil těžbu k 31.8.1999. Již před ukončením těžební činnosti byly zahájeny na výsypném prostoru Střimice a na vnitřních výsypkách Most a Ležáky práce podle každoročně zpracovávaných Technických projektů likvidace lomu Ležáky (od roku 1995). Tyto práce byly směřovány k rekultivaci a k zahájení sanace zbytkové jámy hydrickou cestou, jejímž vstupním krokem byla technická příprava zbytkové jámy a cílem je pak vytvoření plně funkční krajiny. Zbytková jáma lomu Ležáky byla v rámci revitalizace zatápěna vodou. Jezero Most  vzniklo jako výsledek schváleného řešení zahlazování následků hornické činnosti (sanace a rekultivace) lomu Ležáky. Po jeho napuštění a stabilizaci výsledné kvality vody by mělo mít mnohostranné využití a to ekologické, krajinně estetické a sportovně rekreační. Koncepce vodohospodářského řešení byla založena na vybudování napouštěcích objektů, včetně vybudování příkopového systému pro odvedení povrchových vod z lokálních povodí. Nedílnou součástí vodohospodářského řešení jsou protiabrazní opatření břehové části, řešení doplňkových malých vodních ploch a problematika vypouštění resp. čerpání případných nadbilančních vod z budoucího jezera.

Hlavní parametry jezera

Kóta provozní hladiny 199,00 m n. m.
Kóta maximální hladiny 199,60 m n. m.
Nejnižší kóta jezera je 124,5 m n. m.
Max. hloubka  75 m
Plocha hladiny jezera při kótě stálého nadržení 309,4143 ha
Objem vody při výšce hladiny stálého nadržení 70 480 462 m3
Objem vody při max. provozní hladině 71 414 704 m3