Koncepce rozvoje závlah Pražská botanická zahrada

Koncepce rozvoje závlah vychází z výpočtů potřeby závlahové vody pro veškeré plochy, jak pro stávající zavlažované plochy, tak i pro výhledové plochy určené k závlaze. Z těchto rebilančních výpočtů následně vyplývají nároky na vodní zdroje. Vzhledem k variabilním možnostem využití vodních zdrojů (Haltýř, povrchové dešťové vody, nové vrty, nádrže a vodní plochy, rozvod pitné vody) jsou následně zpracovány 4 varianty, které v různé míře využívají těchto zdrojů.
Pro zabezpečení funkčnosti závlahy resp. zlepšení jakosti závlahové vody pro dodání potřebné závlahové dávky v daném čase, bude nutné pro eliminaci okamžitých odběrů vybudovat soustavu podružných závlahových víceúčelových retenčních nádrží, protože vodohospodářská bilance je v tomto území velmi napjatá, už vzhledem i k propustným půdám dané lokality. Pod závlahou by v budoucnu mělo být cca 25 ha ploch. Městská zeleň, do které patří i PBZ je jediným zdrojem okysličování okolí spolu se schopností vázat přebytky škodlivých plynných zplodin produkovaných velkoměstem. Rovněž transpirace podstatným způsobem zlepšuje ovzduší v době parných letních dnů. Nemalý význam má zeleň i v tlumení městského hluku a k rekreaci velkoměst. Neméně důležitý je estetický a výtvarný dojem zeleně. Ve srovnání cca 6,6 m2 zeleně/1obyvatele v Praze s ostatními světovými velkoměsty, např. Washington cca 45 m2/1obyvatele není plocha zeleně v Praze nijak velká, proto je nutné stávající fond zeleně šetřit, opatrovat a regenerovat. V tomto směru je významným faktorem dostatečná závlaha těchto ploch PBZ, bez které nelze uvedené účinky dosáhnout. U PBZ je tento faktor navíc podtržen tím, že území Prahy náleží svým úhrnem srážek k nejsušším  krajům v Čechách.
Vlastním výstupem variantní studie je odhad investičních a provozních nákladů pro jednotlivé varianty s technicko-ekonomickým vyhodnocením řešení závlah v PBZ ve vztahu k uvažovaným vodním zdrojům, tlakových pásem, hydrotechnického řešení čerpacích a filtračních stanic a podzemní závlahové potrubní sítě vč. závlahového detailu.