Oprava výpustního zařízení na Máchově jezeře

V období od října roku 2014 do května roku 2015 proběhla rekonstrukce výpustného zařízení na Máchově jezeře. Původní výpustní zařízení bylo plně nahrazeno novým kapacitnějším.
Během stavby bylo staveniště chráněno provizorní hrází z ECO vaků vyplněných kamenivem. Na tyto vaky byla poté instalována těsnící geomembrána EPDM s geotextílií a kotvena do skalního podloží.
Původní výpustní potrubí DN1500 bylo nahrazeno potrubím 2x DN1000 a 1x DN500.  Bezpečnostní přeliv byl navržen jako původní nehrazený kašnový přeliv s rozdílem, že původní potrubí 2x DN1000 napojené přímo na výpustní potrubí bylo nahrazeno potrubím DN1500, které bylo zaústěno do vývaru odpadního koryta. Takto došlo ke zvýšení kapacit průtoků objektem.
Dále došlo k zatěsnění podloží sdruženého objektu a výstavbě nového technologickému domku, kde je ovládání spodních výpustí. Každá spodní výpust je opatřena dvěma stavidlovými uzávěry s elektropohonem.