Návštěvnické středisko Vodní dům

Vodní okruh kolem naučné stezky – návrh v projektu

V tomto okruhu je na základě hydrologického a hydrogeologického průzkumu navrženo zachytávání dešťových a podzemních vod (drenáže) do podzemní akumulační nádrže (60m3) před Vodním domem. Akumulační nádrž slouží jako hlavní zdroj vody pro expoziční nádrž (1760m3) a zároveň jako požární nádrž. V akumulační jímce je navržena dvojice čerpadel, jedno pro čerpání vody do expoziční nádrže (5l/s) druhé pro odčerpání nadbilančních vod mimo okruh. Voda z expoziční nádrže je gravitačně převedena přes umělý mokřad (140m3) pod hrází v místě stávajícího přírodního mokřadu. Stávající mokřad byl upraven do podoby kořenové čistírny se štěrkovým filtračním ložem a výsadbou rostlin. Vyčištěné vody z mokřadu pomohou pro udržení vyrovnané kvality vod tohoto okruhu. Expoziční nádrž je vybavena bezpečnostním přepadem pro případ přednostního odvedení případných nadbilančních vod do zasakovacího suchého poldru (510m3). Cílem je vytvoření rovnovážné vodohospodářské soustavy. 

 

Vodní okruh v atriu – návrh v projektu

Jedná se o uzavřený cirkulační okruh s podzemní technologickou úpravnou vody na principu koagulační filtrace. Upravená voda z úpravny je rozvedena do vodních atrakcí v atriu, gravitačně protéká korýtky z plochy pod vodopádem do nádrže s fontánami. Systém je dotován z vodovodní přípojky. V rámci úpravny je navržena akumulační nádrž (4m3) kam přitéká voda z atrakcí. Koagulační filtrace probíhá pomocí dávkování koagulačního činidla, které ve vodě vytváří vločky absorbující nečistoty. Činidlo je dávkováno na výtlaku čerpadel před laminátové vertikální filtry (2x filtr  průměru 600mm). Vločky a zachycené nečistoty jsou z vody odstraněny tlakovou filtrací. Po dosažení tlakové ztráty na filtrech dochází k automatickému praní filtru vodou z akumulační jímky. Prací voda je odvedena do kanalizace. Pro zajištění hygienických požadavků a náležitého pH vody je do výtlaku za filtry dávkován pomocí dávkovacích čerpadel z PE nádrží roztok chlornanu sodného a roztok kyseliny sýrové. Hodnoty pH, Cl2 a Redox potenciálu jsou sledovány sondami na výtlaku a dle naměřených hodnot je spouštěno dávkování chemikálií. Výkon úpravny je navržen na 3,5l /s. 

Upravená voda je čerpána do horní vodní plochy pod vodopádem, odkud gravitačně odtéká do navazujících atrakcí. Nad plochou je navržen 4m široký vodopád, který tvoří nerezová konstrukce. Na dně  bazénku pod vodopádem je prohloubený prostor sloužící jako čerpací jímka odkud ponorné čerpadlo skryté pod roštem  zajišťuje  cirkulaci vody přes hranu vodopádu (8l/s). Z bazénku pod vodopádem voda gravitačně protéká korýtky do spodní vodní plochy, kde jsou umístěny ručně ovládané fontány. Z této plochy voda gravitačně dále pokračuje do čerpací jímky pro řadu fontán v pochozí ploše před vstupní branou. Princip chodu fontán je stejný jako u vodopádu, ponorné čerpadlo zajišťuje cirkulaci vody a rozvod k jednotlivým tryskám skrytým pod pochozím nerezovým roštem. Z prostoru pod tryskami se voda vrací zpět do úpravny.