Přivaděč z PVN pro napouštění jezera Most

Předmětem akce bylo zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro napouštění jezera Most. Jezero Most je napouštěno z  přivaděče z PVN, který je napojen na PVN v rozdělovací šachtě přívodním potrubím vedeným do regulační šachty. Odběr vody z PVN nepřesáhne hodnotu průtoku Q = 1,2 m3.s-1. Správcem a provozovatelem přivaděče z PVN je Palivový kombinát Ústí, státní podnik.
Odběr vody z PVN představuje vysoce kvalitní vodu s vyrovnanou zabezpečeností odběru. Přivaděč vody z PVN je navržen jako trubní, uložený v zemi. Vzhledem k možnému výskytu bludných elektrických proudů a případným poklesům půdy je navržen v přední části z trub PE 900/793,4 PN 10 v délce 3 900 m. Přivaděč je napojen na PVN (v km cca 20,4) na katastrálním území Třebušice, v blízkosti státní silnice II/255, kde je umístěna rozdělovací šachta s uzávěry M1, M2, M3 a M4. Elektropřípojka pro jejich ovládání je napojena v areálu United Energy a. s. Z místa napojení je přivaděč veden souběžně se zmíněnou komunikací, poté ji kříží. Trasa dále pokračuje v souběhu s vodní nádrží Matylda, kterou obchází severním směrem v souběhu se stávající pobřežní komunikací. V dolní části potrubní trasy je přivaděč tvořen z potrubí  ocel 820/8 s cementovou vystýlkou, PN 16 v celkové délce 1028,55 m.
U bezpečnostního přelivu nádrže Matylda se trasa přivaděče lomí k severu a kříží státní silnici I/13 a železniční tratě ČD, pokračuje podél levého břehu odpadního příkopu
z nádrže Matylda, který podchází a současně opět kříží železniční trať ČD, čímž se dostává do prostoru bývalých pásových dopravníků, odkud pokračuje pod silnicí I/13, tramvajovou tratí, železniční tratí ČD a řekou Bílinou ke zbytkové jámě. Zde je přivaděč ukončen regulační šachtou s uzávěrem M5 a plunžrovým ventilem M6. Na šachtu navazuje uklidňovací objekt s přelivem do otevřeného přívodního kanálu, zaústěného do jezera.