Rekonstrukce ČOV (100 000EO) – Česká rafinérská a.s.

Jedná se o vodohospodářskou stavbu. Cílem rekonstrukce a intenzifikace ČOV rafinerie Kralupy je zajistit spolehlivé a účinné čištění odpadních vod pro zadané hydraulické i látkové zatížení (100 000EO)  a zajistit požadované limity kvality vyčištěných vod dle požadavků BAT 03/2013 a Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení č.j.  117839/2013/KUSK/5 ze dne 10.9.2013, které stávající ČOV nebyla schopna zajistit. Firma MV projekt spol. s r.o. zpracovávala pasport stavby, dokumentaci pro stavební povolení, realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavební části vč. inženýrské činnosti pro zajištění vodoprávního povolení. Stavba byla uvedena do provozu v lednu 2016.