Rekonstrukce ČOV v areálu ETE – CEZ, a.s.

Účelem stavby je rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v jaderné elektrárně Temelín. ČOV jako celek je umístěna v oploceném areálu ETE v jeho severní části a jsou do ní zaústěny systémy odpadních kanalizací ETE z kontrolované a nekontrolované zóny. Vyčištěné odpadní vody jsou následně odvedeny přes měřící objekt do výsledného kanalizačního sběrače do Kořenska přes sběrnou jímku technologických a splaškových vod.
V rámci rekonstrukce ČOV budou stávající linky postupně demontovány a na jejich místě budou postaveny čistírenské linky nové bez přerušení provozu stávající ČOV. Součástí stavby bude také vybudování nového provozního objektu, rekonstrukce stávající čerpací stanice a kalového hospodářství.
Firma MV projekt spol. s r.o. zpracovávala všechny jednotlivé stupně projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro zajištění vodoprávního povolení v následujícím členění: dokumentace pro územní řízení a stavební, dokumentace pro vodoprávní povolení v úrovni zadávací projektové dokumentace a realizační projektová dokumentace.