Ceska rafinerska
Temelin
Botanicka zahrada Troja
Privadec jezera Most
Česká rafinérská a.s. – Kralupy nad Vltavou

Jedná se o vodohospodářskou stavbu. Cílem rekonstrukce a intenzifikace ČOV rafinerie Kralupy je zajistit spolehlivé a účinné čištění odpadních vod pro zadané hydraulické i látkové zatížení a zajistit požadované limity kvality vyčištěných vod dle požadavků BAT 03/2013 a Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení ze dne 10.9.2013, které stávající ČOV nebyla schopna zajistit.

Rekonstrukce ČOV v areálu ETE – CEZ, a.s.

Účelem stavby je rekonstrukce čistírny odpadních vod v jaderné elektrárně Temelín. ČOV jako celek je umístěna v oploceném areálu ETE v jeho severní části a jsou do ní zaústěny systémy odpadních kanalizací ETE. Vyčištěné odpadní vody jsou odvedeny přes měřící objekt do výsledného kanalizačního sběrače do Kořenska přes sběrnou jímku technologických a splaškových vod.

Botanická zahrada Troja - Koncepce řešení závlah

Koncepce rozvoje závlah vychází z výpočtů potřeby závlahové vody pro veškeré plochy. Z těchto rebilančních výpočtů následně vyplývají nároky na vodní zdroje. Vzhledem k variabilním možnostem využití vodních zdrojů (Haltýř, povrchové dešťové vody, nové vrty, nádrže a vodní plochy, rozvod pitné vody) jsou následně zpracovány 4 varianty, které v různé míře využívají těchto zdrojů.

Přivaděč z PVN pro napouštění jezera Most

Předmětem akce bylo zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro napouštění jezera Most. Jezero Most je napouštěno z přivaděče z PVN, který je napojen na PVN v rozdělovací šachtě přívodním potrubím vedeným do regulační šachty.

Odběr vody z PVN nepřesáhne hodnotu průtoku Q = 1,2 m3.s-1.

Společnost MV projekt

Společnost MV projekt spol. s r.o. byla založena 14. 12. 1999, fyzicky započala svoji činnost od 3. 1. 2000. Hlavní činnost této společnosti představuje projektová a poradenská činnost v oblasti vodohospodářských staveb, ekologických staveb a rekultivací.

Projektová činnost

Pracovníci firmy MV projekt spol. s r.o. mají značné zkušenosti z přípravy a realizace ekologických, vodohospodářských, inženýrských a dalších druhů staveb jak v České republice a bývalém Československu, tak v zahraničí. Těžiště práce spočívá v řešení všech základních oblastí vodního hospodářství a rekultivací.

více o projektové činnosti ►

Projektová činnost

Poradenská a konzultační činnost

Firma MV projekt spol. s r.o. poskytuje profesionální poradenství a konzultace v oboru vodního hospodářství a vodních staveb. Jedná se především o tyto oblasti: Inženýrská a poradenská činnost staveb a Stavební dozor staveb.

více o poradenské a konzultační činnosti ►

Poradenská a konzultační činnost