Projektová činnost

Pracovníci firmy MV projekt spol. s r.o. mají značné zkušenosti z přípravy a realizace vodohospodářských, inženýrských, ekologicko-krajinných a dalších druhů staveb. Pole působnosti zahrnuje především Českou Republiku, ale i zahraničí. Těžiště práce spočívá v řešení všech oblastí vodního hospodářství a rekultivací. Pomocí vlastních kapacit a kapacit svých partnerů je firma MV projekt spol. s r.o. schopna komplexně řešit zakázky v oblastech:

 1. Hydraulika a hydrologie
  • Hydrologické studie a řešení odtokových poměrů
  • Analýza hydrologických dat, monitoring
  • Hydraulika potrubí
  • Čerpadla, čerpací stanice (ČS)
 2. Hydrotechnické stavby
  • Hydrotechnické studie, bilance nádrží, rizikové analýzy, ochranná pásma
  • Jezy, přehrady, nádrže
  • Sdružené objekty, přelivné konstrukce
  • Protipovodňová opatření (PPO)
 3. Krajinné inženýrství
  • Geografické informační systémy, územní studie
  • Revitalizace toků, rybníků, nádrží a povodí, vodohospodářské objekty na tocích
  • Ekologická problematika uhelných elektráren a průmyslových podniků
  • Závlahy, závlahové systémy
  • Malé vodní nádrže (MVN)
  • Řešení velkoplošných rekultivací včetně hydromeliorací
  • Odpadové hospodářství a zneškodňování odpadů
 4. Vodní hospodářství obcí
  • Urbanistické studie, územní plány
  • Čištění městských a průmyslových odpadních vod (ČOV)
  • Kanalizace
  • Úpravny vod (ÚV)
  • Vodovody, vodojemy (VDJ)
  • Balneotechnika – lázeňství, bazény, aquaparky, přírodní koupaliště
  • Řešení inženýrských sítí, projekty pro výstavbu obytných a užitkových budov
  • Technologie úpravy minerálních a stolních vod
 5. Tvorba rozpočtů

 

Poradenská a konzultační činnost

Firma MV projekt spol. s r.o. poskytuje profesionální poradenství a konzultace v oboru vodního hospodářství a vodních staveb. Jedná se především o tyto oblasti: Inženýrská a poradenská činnost staveb a Stavební dozor staveb.

 1. Inženýrská a poradenská činnost staveb
  • prohlídka terénu a spolupůsobení se zastavěním území při zpracování IZ
  • prověření možností financování
  • vyřízení územního rozhodnutí včetně zajištění projektové dokumentace
  • zpracování žádostí na dotace
  • zabezpečení vynětí ze ZPF, LPF včetně nutných dokladů
  • vyřízení stavebního povolení včetně projektové dokumentace
  • zajištění výběrových řízení
  • poradenská činnost při uzavírání smluv
  • výkon stavebního dozoru
  • zajištění podkladů a vyřízení vydání kolaudačního rozhodnutí
  • vyhodnocení poskytnutých dotací a na stavbu použitých financí
  • zajištění veškeré projektové dokumentace dle požadavků investora
 2. Stavební dozor staveb
  • kontrola dodržování kvality prací při realizaci stavby
  • kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace, podle podmínek vydaných rozhodnutí, podle podmínek uvedených ve smlouvách a podle platných technických norem
  • sledování obsahu stavebního a montážního deníku, kontrola řádného vedení a zapisování stanovisek k zapsaným problémům
  • zapisování zjištěných nedostatků a problémů do stavebního a montážního deníku
  • kontrola provedení prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými
  • kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí
  • organizace kontrolních dnů dle potřeby a postupu výstavby
  • kontrola oprávněnosti zhotovitele k vystavení dílčích faktur dle smlouvy o dílo a potvrzení jejich správnosti
  • projednání navržených víceprací s účastníky výstavby, zejména s investorem
  • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při kolaudaci
  • účast na zkušebním provozu a zkouškách
  • příprava podkladů ke kolaudaci v průběhu výstavby a vyhodnocení stavby